Započít dialog v prostředí, kde se mu nedostává; upozornit na opomíjená kulturněhistorická a společenská témata, vést o nich diskuzi za účasti zástupců rozdílných, často i protichůdných společenských proudů, a to vše prostřednictvím expoziční, mediální a konferenční prezentace - to jsou pohnutky a cíle, které vedly k uskutečnění a přípravě projektů K2001, jakož i k samotnému založení této obecně prospěšné společnosti.

K 2001, společnost pro kulturu a dialog, působí v moravské metropoli od roku 1997. Město Brno se stalo hlavním partnerem, který se na spolupořádání podílí. Přispět k oživení brněnského kulturního života a k zviditelnění města Bvrna v kulturním a společenském povědomí České republiky, potažmo celé Evropy, jsou neméně podstatnými podněty činnosti společnosti K2001. Připrované i realizované podněty jsou výrazem snahy o široce otevřenou spolupráci na území České republiky i za jejími hranicemi. K2001 nachází spolupořadatele jednotlivých projektů mezi organizacemi neziskové sféry, kulturními spolky a institucemi, církvemi, církevními řády a to vše v úzkém kontaktu s konkrétními moravskými městy a obcemi. Finanční podporu přinášejí rozličné podnikatelské subjekty České republiky, stejně jeko město Brno a nadační fondy.

Za dobu její existence se čestnými členy výboru společnosti stali a její činnost trvale podporují např. spisovatel a diplomat Pavel Tigrid, básník Zdeněk Rotrekl. V letošním roce členství přijali spisovatel a diplomat Viktor Fischl (Avigdor Dagan), soudce ústavního soudu a politický vězeň 50.let Antonín Procházka, spisovatel Arnošt Lustig, Jiří Waldes a Petr Meissner.

Prvnímu rozsáhlejšímu počinu K2001, společnosti pro kulturu a dialog, předcházel záměr uskutečnit výstavu k Desetiletí duchovní obnovy a svatovojtěšského milénia, která by prezentovala umělecké a užitkové předměty užívané v liturgii od středověku až po současnost. Projekt nazvaný SKRYTÉ POKLADY - LITURGICKÝ ROK dokumentoval tradici evropského křesťanství spolu s vývojem výtvarného umění města Brna prostřednictvím expozice uspořádané od 18. listopadu 1997 do 4. ledna 1998. U příležitosti prezentace liturgie křesťanských církví ve všech jejích podobách se podařilo realizovat spolupráci mezi zástupci církve římskokatolické, husitské, řeckokatolické, evangelické a pravoslavné, spolu s reprezentanty rozličných církevních řádů.

Zkušenosti z úspěšné realizace projektu Liturgický rok spolu s odhodláním v kulturně zaměřených aktivitách pokračovat přiměli 10. března 1998 změnit dodatkem ke smlouvě dobu trvání společnosti na dobu neurčitou. Ve stanovách si zakladatelé předsevzali uskutečňovat kulturní projekty, jež budou veřejnost seznamovat s vlivem nejrůznějších kultur a náboženství na rozvoj duchovních hodnot a zároveň se zhmotnělými kulturními předměty, které pod vlivem těchto hodnot vznikaly. To vše v podobě pořádání výstav, expozic sbírkových předmětů, diskuzních pořadů, odborných seminářů a dalších veřejnosti určených programů, zpravidla ve spojení s vydáváním doprovodných publikací. Za neoddělitelnou součást každého projektu je organizátory považováno vytváření temeticky zaměřených pořadů v médiích a pravidelné informování o průběhu projektu ve všech sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách.

Následující objemný projekt společnosti K2001, RAJHRAD, byl uskutečněn pro připomenutí výročí 950 let příchodu benediktinů na Moravu a zároveň 50 let od nástupu ničivého komunismu v Česloslovensku. Realizovaná výstava a samotné prostory benediktinského kláštera v Rajhradě svědčily s hmatatelnou názorností o naprosté absenci úcty komunistické ideologie ke kulturnímu a historickému dědictví. U příležitosti projektu, realizovaného od 1. října do 30. listopadu 1998, se setkali zástupci z rozličných částí společenského spektra: reprezentanti odlišných církví, představitelé politických stran, spisovatelé a básníci, bývalí političtí vězni, rektoři a děkani.

Zachování svědectví a kulturní paměti se stalo základem také pro projekt ŽIDOVSKÁ MORAVA - ŽIDOVSKÉ BRNO.Ten reaguje na často opomíjenou skutečnost, že umění kulturně odlišných národů trvale obohacuje kulturní a historické dědictví České republiky. Náplní projektu je představit, či spíše připomenout bohatství židovské kultury se zaměřením na přínos, který pro dědictví nejen samotného Brna, ale celé Moravy znamená. Samotná výstava, jakož i doprovodné programy, se soustřeďují nejen na odkaz tvorby židovských intelektuálů a umělců, ale také na kulturní přínos běžného života Židů. Na otisk tradice každodennosti. Téma projektu zachycuje rovněž bolestný a těžko přehlédnutelný aspekt židovství - osud pronásledovaných a důsledky vyšinuté nesnášenlivosti.

Snaha prezentovat opomíjené aspekty české kultury se stává pohnutkou také k další činnosti společnosti K2001. Tématem, které ji v současné době vyzývá k realizaci nového projektu, se stal československý exil od roku 1918 do současnosti. Jeho cílem je zaznamenat odkaz osobností kulturního a společenského života, jež byly přímo či nepřímo nuceny opustit svou vlast a budovat si své místo v novém, často i zcela neznámém světě. Projekt chce zároveň upozornit na bohatost a pestrost tvůrčích aktivit, jež byli tito lidé, navzdory ztrátě zázemí, schopni podnikat.Meadow Art, spol. s r.o., Dřevařská 19, 602 00 Brno, tel.: 541 243 106

REALIZAČNÍ AGENTURA


Meadow Art, spol. s r.o., Dřevařská 19, 602 00 Brno, tel.: 541 243 106

Pracovní skupina K2001:

Jan Kratochvil, Sabina Kratochvilová, Josef Fišera, Evženie Fišerová, roz. Musilová, Arnošt Lustig, Petr Narwa, Jiří Kratochvil, Petr Šváb, Tomáš Biňovec, Anna Zlámalová, Drahoslava Šupáková, Vladimír Sabolovič, Slavoj Alexa, Miroslava Řehulková, Petr Bažant